00 – СУРАГЧИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАНХИМ дэд хөтөлбөр-min